Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

UF-strategiseminarium i Tammerfors

20.12.2018 kl. 10:01
26-27.1.2019, Svenska Klubbens utrymmen (Luckan), Otavalagatan 9, Tammerfors. Strategiseminariet är avsett för landskapens och FSU:s styrelsemedlemmar och tjänstemän. Avsikten är att föra en gemensam diskussion över vår uppgift och våra möjligheter till närmare samarbete och effektiverad resursanvändning. Målsättningen är därutöver att upprätthålla denna årliga plattform för FSU:s och landskapsförbundens styrelser att träffa varandra och föra diskussioner om aktuella ämnen. Ann-Sofi Backgren leder strategiseminariet 2019.

LÖRDAG 26.1.2019

Kl. 12:00            Introduktion

10 min               Välkommen – FSU:s verksamhetsledare och ordförande
                          Seminariets uppbyggnad – FSU:s verksamhetsledare och                                        moderator Ann-Sofi Backgren.

15 min               Alla seminariedeltagare presenterar sig

35 min               Förbunden presenterar kort (á 5 min) sin verksamhet

Kl. 13:00           Byggnadsforskare och rådgivningsarkitekt Lasse                                                Majuri, Suomen Kotiseutuliitto
                          
Aktuellt om föreningshusärenden

Kl. 13:40           Kaffepaus

Kl. 14.00           Omvärlden och uf-rörelsen?

20 min               Inledning till temat. Världen förändras och framtidens                                                tektoniska plattor skiftar sig i oberäkneliga mönster. Rörelsen är                              stor och uppvisar en enorm mångfald av aktiviteter.

20 min               Grupparbete 1: Vart är rörelsen på väg? Står vi oss i framtidens                                individualistiska och snuttifierade samhälle? Vilka trender                                          påverkar oss mest och hur kan vi möta dem? Hur skiljer sig                                      verkligheten på fältet mellan de olika landskapsförbunden?

20 min               Presentation av grupparbeten.

25 min               Grupparbete 2: Hur bygger vi bäst på våra starkaste sidor i ljuset                              av framtidens trender? Hur tar vi tillvara det uf-rörelsen är bra på?

25 min               Presentation av grupparbeten.

10 min               Allmän diskussion och en konklusion av temat ”Omvärlden och uf-                            rörelsen?”.

Kl. 16.00           Kaffepaus

Kl. 16.30           Roller, arbetsfördelning och samarbete bland förbunden

15 min               Inledning till temat. Rörelsen står ständigt inför frågeställningen                                vem vi är och vad vi bör arbeta med. Med FSU-styrelsens                                        proposition till höstmötet 2018 i bakgrunden, bör verksamheten                                och förbundens roll diskuteras.

30 min               Grupparbete 3: Hur ser vi på ett allmänt plan att vår rörelse är                                  uppbyggd? Vilken nivå sköter om vad? Dubblerar vi något arbete                            i onödan? Här bör skiljas på nuläget och hur vi tillsammans kunde                            styra upplägget emot större effektivitet för att bäst tjäna de                                        enskilda medlemsföreningarna inom uf-rörelsen. Hur kan vi                                      förbättra det gemensamma samarbetet och målinriktningen?                                    Fokusera på kreativa idéer.

30 min               Presentation av grupparbeten

10 min               Allmän diskussion och konklusion av temat ”Roller bland                                          förbunden”.

Kl. 18:00 (ca)   Avrundning av seminariedag 1

Kl. 20-01           Middag och kvällsfest i Svenska Klubbens utrymmen

SÖNDAG 27.1.2019

Kl. 9.00              Ett slutanförande över seminariet

                           En konklusion av seminariet samt klara punkter om hur                                             vi bör gå vidare. Diskussion om FSU-styrelsens                                                         proposition. Tillsättande av en arbetsgrupp bestående av                                         ordföranden för landskapsförbunden och ledamöter ur FSU:s                                   styrelse för att dryfta över uppgifterna givna av FSU:s höstmöte                               2018 (FSU-styrelsens proposition).