Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

FSU:s höstmöte

04.10.2018 kl. 09:26
FSU kallar till höstmöte lördag 10 november kl. 12 i SFV-huset G18, Helsingfors

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f:s medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte lördagen den 10.11.2018 klockan 12:00 i rum 301 på G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.

Vid förbundsmötet representeras enligt § 5 i förbundets stadgar ordinarie medlem (landskapsförbunden) av ett befullmäktigat ombud för varje påbörjat tusental medlemmar.
Vid omröstning har varje ombud en röst. Dock får inget medlemsförbund ha mer än 45 % av samtliga röster vid mötet. Associerad medlem (FRIS) har rätt att till mötet skicka ombud vilka inte är röstberättigade.

Varje medlemsförening inom förbundets ordinarie medlemsorganisationer, dvs. de lokala ungdomsföreningarna, har rätt att skicka två observatörer till förbundsmötet vilka har yttrande men inte rösträtt.

MOTIONER
Motioner inlämnas till förbundsstyrelsen senast 15 dagar före mötet. Motionsrätt har varje ordinarie medlem, dess medlemsförening och personmedlem i medlemsförening. Motionsrätt har också associerad medlem.

Vid förbundets höstmöte behandlas följande ärenden (§6 i förbundets stadgar)
1. Mötets stadgeenlighet
2. Upprop av ombud
3. Val av mötespresidium
4. Val av protokolljusterare
5. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
6. Fastställande av medlemsavgiften
7. Styrelsens förslag till budget
8. Val av ordförande för förbundsstyrelsen för nästa kalenderår
9. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för de som är i tur att avgå
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskningsersättare
11. Förbundsstyrelsens propositioner
12. Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner
13. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Helsingfors den 3 oktober 2018
FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F.
Tomas Järvinen
verksamhetsledare

Möteshandlingar postas 10 dagar före mötet till landskapsförbunden

Distribution: Landskapsförbunden, FSU:s styrelsemedlemmar och suppleanter samt FRIS

Landskapsförbund: Meddela FSU-kansliet, fsu(at)fsu.fi, senast 2.11 antalet deltagare till höstmötet!