Läs det nyaste numret av vår tidning:

Ungdomsförening 2/20

FSU:s vårmöte

22.03.2018 kl. 16:29
Kallelse till FSU:s vårmöte som arrangeras söndag 22.4

KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf:s medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte söndagen den 22 april 2018 klockan 12.30 i rum 101 på G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.

Vid förbundsmötet representeras enligt §5 i förbundets stadgar ordinarie medlem (landskapsförbunden) av ett befullmäktigat ombud för varje påbörjat tusental medlemmar.

Vid omröstning har varje ombud en röst. Dock får inget medlemsförbund ha mer än 45% av samtliga röster vid mötet. Associerad medlem (FRIS) har rätt att till mötet skicka ombud vilka inte är röstberättigade.

Varje medlemsförening inom förbundets ordinarie medlemsorganisationer, det vill säga de lokala ungdomsföreningarna, har rätt att skicka två observatörer till förbundsmötet vilka har yttrande men inte rösträtt.

MOTIONER

Motioner inlämnas till förbundsstyrelsen senast 15 dagar före mötet. Motionsrätt har varje ordinarie medlem, dess medlemsförening och personmedlem i medlemsförening. Motionsrätt har också associerad medlem.

Vid förbundets vårmöte behandlas följande ärenden (§6 i förbundets stadgar)

1.   Mötets öppnande                                                                                 

2.  Mötets stadgeenlighet

3.   Upprop av ombud                                                                                

4.  Val av mötespresidium

5.   Val av protokolljusterare

6.  Presentation av årsberättelse och bokslut

7.   Presentation av revisorernas berättelse                                              

8.  Fastställandet av bokslutet

9.   Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga                                           

10. Förbundsstyrelsens propositioner

11. Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner                                        

12. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden


Helsingfors den 19 mars 2018

FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F.

Tomas Järvinen

verksamhetsledare

 

Möteshandlingar postas 10 dagar före mötet

Distribution: Landskapsförbunden, FSU:s styrelsemedlemmar och ersättare samt FRIS

OBS! Landskapsförbunden anmäler sina deltagare per fsu(at)fsu.fi senast 13.4!